چرخ در فال قهوه

۱۳۹۹/۶/۲ ۱۳:۲۷:۴۴

دیدن چرخ در فال قهوه

چرخ نماد در فال قهوه نماد سرنوشت است. اگر در فنجان خود نماد چرخ را مشاهده کرده اید یعنی تغییراتی به سویتان می آید و شما را با اهدافتان همسو می کند.
اگر چرخ شکسته باشد یعنی شما به صورت موقتی شانس خود را از دست داده اید و در مسیر غلطی هستید پس سریعا باید به راه درست باز گردید.
چرخ سالم نشان دهنده ی این هست که آینده ی صاحب فال روشن است حتی با تغییراتی که در پیش رو دارد.
چرخ سالم - کسب موفقیت . چرخ شکسته - نا امیدی.

چرخ در فال قهوه دیدن چرخ در فال قهوه تعبیر چرخ در فال قهوه

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند