خرگوش در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۱:۸:۵

خرگوش در فال قهوه فال قهوه خرگوش تعبیر خرگوش در فال قهوه دیدن خرگوش در فال قهوه معنای خرگوش در قهوه

دیدن خرگوش در فال قهوه

اگر در فنجان خود خرگوش را ببینید یعنی شما آدم زود رنجی هستید و به زودی برای شما اتفاقی می افتد که نمی توانید با آن مقابله کنید و این قضیه انرژی شما را میگیرد.
سعی کنید کمی خودتان را قوی کنید. همچنین خرگوش چون حیوان سریعی است به این معنی است که شما کار های خود را سریع انجام می دهید و به موفقیت می رسید.
اگر در فنجان خود خرگوش سفید دیده اید یعنی کمی در کار ها سریع تر باشید و عجله کنید اما اگر خرگوش تیره دیده اید یعنی در کارهایتان هرگز عجله نکنید و آرام تر پیش بروید.
خرگوش نماد غرور و تکبر نیز هست اگر در فنجان خود خرگوش دیده اید سعی کنید به خودتان مغرور نشوید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند