آتشفشان در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۱۶:۶

دیدن آتشفشان در فال قهوه

آتشفشان در فال قهوه معنی آتشفشان در فال قهوه فال واقعی قهوه فال نماد ها

آشتفشان نماد احساسات است.
اگر در فنجان خود آتشفشان دیده اید به معنای این است که برخی مسائل خانوادگی از کنترل خارج خواهند شد و یا احساسات شما خارج از کنترل است.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند