اسب شاخ دار در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۱:۱۹:۵

اسب تک شاخ اسب شاخ دار اسب زیبا اسب شاخ دار در فال قهوه اسب در فنجان اسب تک شاخ در فال قهوه دیدن اسب تک شاخ در فال قهوه معنای اسب تک شاخ در فال قهوه یونی کورن در فال قهوه

دیدن اسب تک شاخ در فال قهوه

دیدن اسب شاخ دار یا اسب تک شاخ در فال قهوه به این معنی است که به زودی به آرزوهای خود می رسید.
به هر چیزی که دست نیافتنی تصور کرده اید ، می رسید. اسب تک شاخ به طور کلی نماد خوشبختی و شادی است.
در بعضی منابع اسب تک شاخ را به ازدواج نیز تعبیر کرده اند.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند