درخت در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۷:۲۵:۷

تعبیر درخت در فال قهوه

درخت در فال قهوه معنی درخت در فال قهوه درخت در فنجان فال واقعی قهوه

دیدن درخت در فنجان قهوه به معنای رفاه و ثروت در خانواده است. درخت در فنجان قهوه، یک خانواده را با شاخ و برگش نشان می دهد و هرچه تعداد شاخه ها بیشتر باشد، به معنای این است که تعداد اعضای خانواده رو به افزایش است.
به طور کلی درخت نماد تعامل، ازدواج و رشد خانواده است. اگر درخت جوان است و میوه دارد، به معنی این است که نتیجه ازدواج آن ها تعداد زیادی بچه خواهد بود!
همچنین درخت جوان نشان می دهد که رفاه و ثروت به خانه می آید و زندگی در آن خانه بسیار شاد و آرام خواهد بود. یک درخت جوان اینطور تفسیر می شود که فرد در یک زمان بسیار کوتاه ازدواج می کند.
درختی که ریشه اش محکم است و به زمین چسیبده است ، به ما نشان می دهد که یک پرونده نامشخص در زندگی فرد زودتر حل خواهد شد.

 

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند