مجسمه در فال قهوه

۱۳۹۹/۱۱/۸ ۱۱:۰:۱۵
معنی مجسمه در فال قهوه

دیدن مجسمه در فال قهوه نشان دهنده چیزی در خودتان یا زندگی شماست که آن را تحسین می کنید. شما شخصی را در زندگی خود به عنوان الگو قرار داده اید.
مجسمه در فال قهوه
.اما اگر مجسمه به صورت سیاه نقش بسته باشد ممکن است نشان دهنده ی غرور یا خودشیفتگی در مورد ظاهر فیزیکیتان باشد. همچنین مجسمه در فال قهوه به معنای احساس پوچی و خلا در زندگی است
اگر در فال قهوه ی خود مجسمه شکسته مشاهده کرده اید به معنای این است که موفق خواهید شد دشمنان خود را شکست دهید.
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند