آدم برفی در فال قهوه

۱۴۰۰/۳/۶ ۱۱:۰:۱۶
معنی آدم برفی در فال قهوه

دیدن آدم برفی در فال قهوه نشان دهنده نگرشی بی دغدغه نسبت به یک موقعیت وحشتناک است به عبارت دیگر بهترین استفاده از یک موقعیت بد.
دوستی که به شما کمک میکند و روحیه می دهد ، که جای نگرانی نیست یا شرایط به آن اندازه که به نظر می رسد بد نیست.
آدم برفی در فال قهوه به معنای مسخره کردن یک چیز بد برای روحیه دادن به خود است. استفاده از شرایط وحشتناک یک موقعیت برای معنادار کردن زندگی.


snowman
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند