مار در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۵۸:۶

تعبیر مار در فال قهوه

مار مار فال قهوه مار زیبا فال واقعی قهوه تعبیر مار دیدن مار در قهوه

مار در فال قهوه یک نماد بسیار منفی است. مار نماد دشمن و نفرت است. اگر در فنجان خود مار مشاهده کرده اید بهتر است که کمی مراقب باشید زیرا ممکن است یکی از دوستان شما به دشمن تبدیل شود و سعی کند به شما صدمه بزند.
یک دشمن سعی می کند زندگی شما بهم بزند که او خیلی موذی و آب زیر کاه است.
دشمن زن یا از جنس مخالف که سعی می کند شما را اغوا کند و از شما سوءاستفاده کند.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند