شلوار در فال قهوه

۱۴۰۰/۴/۸ ۱۱:۰:۱۵
معنی شلوار در فال قهوه

شلوار در فال قهوه نماد درون نگری ، کنجکاوی ، تمرکز ، ذهنی باز ، وابستگی ، ترسویی ، سلطه گری و عدم اطمینان از خود است.شلوار می تواند نمادی از تغییر در حرفه باشد
شلوار می تواند نمادی از آزادی و از بین رفتن محدودیت ها نیز باشد.


pants
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند