شتر مرغ در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۷:۳۱:۶

دیدن شتر مرغ در فال قهوه

شتر مرغ در فال قهوه شتر مرغ در فال قهوه شتر مرغ

اگر شما در فنجان قهوه خود شتر مرغ ببینید به این معناست که شما به زودی به سفری خواهید رفت.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند