لانه در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۹:۶

دیدن لانه در فال قهوه

لانه در فال قهوه آشیانه در فال قهوه نماد لانه

لانه در فال قهوه نماد خانواده و نسل هاست. اگر در فنجان خود لانه یا آشیانه را مشاهده کرده اید به معنای باروری است و به زودی یکی از اعضای خانواده شما باردار می شود!

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند