پشه در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۲۰:۹

دیدن پشه در فال قهوه

پشه در فال قهوه پشه ک.ره در فال قهوه پشه ها در فال فال واقعی

پشه در فال قهوه به معنای این است که مراقب دشمنان اطرافتان باشید و آن ها را دست کم نگیرید.

 

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند