سمور در فال قهوه

۱۳۹۹/۸/۱۶ ۱۱:۰:۲۰
دیدن سمور در فال قهوه

این حیوان نماد پرخاشگری ، همچنین شور و نشاط و احساسات است. گاهی اوقات این نماد به صاحب فال هشدار می دهد که باید خشم خود را کنترل کند.
سمور در فال قهوه
.سمور به این معنی است که باید از افراد بدجنس ، سخت و حیله گر که هرگز ذاتشان عوض نمی شود دور شد.

در برخی منابع دیگر معانی متفاوتی برای سمور در فال قهوه در نظر گرفته اند از جمله:
از دارایی خود محافظت کنید ، تا دزدیده نشود ، همچنین ازدواج و عشق شما در معرض خطر است.دلخوری توسط زنان بد برای شما باقی می ماند
توسط افراد خارجی به پول خواهید رسید.آزاد و رها شدن و عبور از همه موانع.شما با شایعات سر و کار خواهید داشت پس مواظب باشید همه ی حرف ها را باور نکنید.
بسته به نماد های اطراف و محلی که این نماد (سمور) را مشاهده کرده اید می توانید یکی از این معانی را در نظر بگیرید.
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند