چراغ جادو در فال قهوه

۱۳۹۹/۹/۹ ۱۱:۰:۲۱
معنی چراغ جادو در فال قهوه

چراغ جادو در فال قهوه به معنای رسیدن به آرزوهاست.دیدن چراغ جادویی که غول در اطراف آن هست به معنای این است که منتظر هستید آروزی شما به نحوی غیر واقعی و ماورایی تحقق یابد.
چراغ جادو در فال قهوه
.
اگر غولی که در اطراف چراغ هست حالتی خشمگین داشته باشد یعنی کاری که در حال انجام آن هستید به شما صدمه خواهد زد. همچنین چراغ جادو به معنای انتظارات زیادی ای که دارید است و آرزو می کنید برآورده شود. شما آرزوهایی دارید که تحقق آنها بسیار سخت است.
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند