شیر در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۷:۳۳:۶

دیدن شیر در فال قهوه

شیر در فال قهوه شیر در فال شیر

شیر به معنای دوستان با نفوذ است.
سر شیر: عمیق ترین آرزوهای شما به زودی به حقیقت می پیوندند!
سر و بدن شیر: شما موفقیتی استوار به دست می آورید و از طرف خانواده و دوستانتان تحسین می شوید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند