خط در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۲۶ ۲:۱۸:۲۹

دیدن خط صاف در فال قهوه

خط ها نمادی هستند که در فال قهوه زیاد مشاهده می شوند اما معانی مختلفی دارند و اکثرا با نماد های مجاورشان تعبیر می شوند.
خط ها اکثرا به معنی سفر هستند یا مسیری که در زندگی پیش رو داریم را نشان می دهند.
خط موج دار به معنی این است که شما در کارتان بالا پایین خواهید داشت و مسیر سختی را در پیش دارید.
خط صاف به معنی پیشرفت در کار است و مسیری پر از خوشحالی ، صلح و آرامش را نشان می دهد.
خط منحی به معنای شک و تردید است و مسیری از بازگشت به گذشته یا سکون و ایستایی را نشان می دهد.

خط در فال قهوه خط صاف در فال خط منحنی در فال خط موج دار در فال قهوه فال واقعی قهوه تعبیر خط در فال قهوه معنای خط در فال قهوه

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند