تپه در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۴۸:۶

دیدن تپه در فال قهوه

تپه در فال قهوه دیدن کوه در فال قهوه تپه در فال

تپه مسیر زندگی شما را نشان می دهد. تپه به این معنی است که تمام دستاورد های شما با کار سخت به دست می آید. پس بهتر است که تلاشتان را بیشتر کنید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند