سشوار در فال قهوه

۱۴۰۰/۱۰/۴ ۱۰:۰:۱۰

سشوار به بازی های زندگی اشاره دارد. شما به شرایط و اشخاص اجازه می دهید احساسات شما را تحت کنترل بگیرند و به شما بگویند که چکاری انجام دهید.
شما احساس درماندگی و قطع ارتباط با اطرافیان خود می کنید. این نماد درباره مشکلات ، احساسات و جر و بحث های خانوادگی است.
ممکن است فرصت جدیدی به شما در زندگی ارائه شود.


coffee-cup-reading
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند