ماهی در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۱۰:۹

دیدن ماهی در فال قهوه

ماهی در فال قهوه ماهی نماد چیست ماهی

در حقیقت برای ماهی دو تفسیر وجود دارد یا ماهی نماد دو چیز است:
ماهی می تواند نماد دستاورد شغلی باشد که این یک نماد کلی است.
اگر ماهی سفید باشد نگرانی های غیر ضروری را نشان می دهد. اما اگر ماهی سیاه است، پس حق دارید که نگران شوید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند