فیل در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۹:۱۱:۶

دیدن فیل در فال قهوه

فیل در فال قهوه دیدن فیل تعبیر فیل سر فیل در فال قهوه بچه فیل در فال قهوه

دیدن فیل در فنجان به شما می گوید که اخبار خوبی به شما می رسد. همچنین فیل به این معنی است که شما از دوستی که مهار اجتماعیش بالاست کمک می گیرید. این کمک از لحاظ مالی به نفع شما خواهد بود.
همچنین ممکن است از طرف یک آشنا به شما ثروتی برسد. فیل در روابط عاشقانه نماد منفی ای است. این نماد به شما می گوید که رابطه با این شخص امکان پذیر نخواهد بود. فیل کوچک (بچه فیل) به شما می گوید که شما با یک شخص مهربان آشنا می شوید.
سر فیل در فنجان قهوه به شما می گوید که یک شخص غیر قابل اعتماد وارد زندگی شما می شود.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند