بادمجان در فال قهوه

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۱:۰:۱۳
دیدن بادنجان در فال قهوه

دیدن بادمجان در فال قهوه نشان می دهد که شانس شما تغییر خواهد کرد و بیانگر این است که وقت زیادی برای ارزیابی پیشنهادی که از آن بهره مند خواهید شد نخواهید داشت.
اگر در فال قهوه کسی بادمجان به دست داشته باشد بیانگر این است که حادثه ای که قبلاً منفی منعقد شده بود در این زمان با نتیجه مثبت منعقد می شود و حادثه ای که قبلاً به عنوان مطلوب نتیجه گیری شده بود نتیجه معکوس خواهد داشت.
بادمجان در فال قهوه
.
اگر در فال قهوه ی خود چند بادمجان در کنار هم ببینید ممکن است نشان دهنده این باشد که یکی از نزدیکان شما در مورد شرایط خوب شما صحبت می کند. وقتی مسئله مالی شما بهبود پیدا کرد ، او به دلیل حسادت خود شروع به گفتن حرف های بد می کند.
بادمجان در کل نماد نماد وفاداری ، اشتیاق ، از خود گذشتگی ، سعادت و موفقیت هست.
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند