اردک در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۴۲:۶

دیدن مرغابی در فال قهوه

اردک در فال قهوه مرغابی در فال قهوه فال حیوانان فال واقعی

اردک نماد مثبتی است. اردک به معنای این است که شما در سایه ی دیگران (در خفا) به موفقیت خواهید رسید. هیچکس متوجه نمی شود که شما در حال انجام چه کاری هستید. افراد فضول نمی توانند به شما برسند.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند