الاغ در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۹:۱۴:۶

دیدن خر در فال قهوه

خر در فال قهوه دیدن الاغ در فال قهوه تعبیر خر در فال قهوه دیدن الاغ در فال قهوه

الاغ در فال قهوه نماد بدی نیست و تفسیر مثبت دارد:
این نماد به شما می گوید که باید صبور و خوشبین باشید.
دوران شما به پایان می رسد و دیگر چیزی به دست نخواهید آورد.
باید صبر کنید و خوشبین به آینده باشید

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند