سگ در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۷:۳۲:۶

تعبیر سگ در فال قهوه

سگ در فال فهوه سگ با نمک سگ در فال قهوه سگ در فال

دیدن سگ در فنجان قهوه به معنای دوستان وفادار است ، زیرا سگ ها دوستان بسیار وفاداری در جهان واقعی هستند. نماد سگ نشان می دهد که فرد دوست وفاداری در روز های آینده پیدا می کند.
اگر فقط نماد سگ را در فنجان قهو خود می بینید ، این نشانه ای از موانع و مشکلات است که به راحتی با گذشت زمان برطرف می شوند.
اگر سگ در حال پارس کردن باشد به این معناست که از طرف شخصی که انتظارش را ندارید مورد لطمه قرار می گیرید.

 

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند