کلاغ در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۱۴:۶

دیدن غراب در فال قهوه

کلاغ در فال قهوه غراب در فال قهوه نماد کلاغ قهوه فال فال واقعی کلاغ بد کلاغ شوک بچه کلاغ

کلاغ و غراب هر دو نماد های شومی هستند و اگر در فنجان خود کلاغ ببینید به معنی این است که به زودی خبر های بدی به شما می رسد.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند