گاو در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۷:۳۹:۶

دیدن گاو در فال قهوه

گاو در فال قهوه گاو شاخدار در فال قهوه

گاو نر
گاو نر به معنای آینده ای خوب است. همچنین می تواند نماد این باشد که شما باید تغییر کنید.

گاو ماده
به این معنی که شما در یک سه راهی قرار می گیرید که بسته به شرایطتان ممکن است خوب یا بد باشد.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند