ستاره دنباله دار در فال قهوه

۱۴۰۰/۵/۱۵ ۱۱:۰:۱۸
معنی ستاره دنباله دار در فال قهوه

ستاره ی دنباله دار یکی از نماد های رایج در فال قهوه است که معانی متعددی دارد که در زیر به آن ها اشاره می کنیم.
یک اتفاق غیرمعمول و جالب در زندگی شما رخ خواهد داد.
ستاره ی دنباله دار به معنای آرزویی است که به حقیقت می پیوندد
مراقب یک مشکل در همسایگی یا محله ی باشید
یک بازدید کننده غیر منتظره برای شما در راه است.
جلسه ای با شخص جدیدی که می تواند شما را در کاری همراهی کند.
آستانه یک تغییر مهم یا یک رویداد چشمگیر در زندگی شما.


comet
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند