قصر در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۱:۴۰:۹

تعبیر قصر در فال قهوه

قصر در فال قهوه فال قهوه قصر تعبیر قصر

قصر تعابیر مختلفی دارد:‌
شما به هیچکس اعتماد ندارید و احساس جدا بودن از بقیه را دارید.
نا امیدی ،‌ سازگاری با وضعیت موجود.
سود مالی ای از طریق ازدواج به دست خواهید آورد.
سعی کنید کمی دید خود را باز کنید و افق های خود را گسترش دهید.
شخصیت قوی ای خواهید داشت که همه به آن توجه خواهند کرد.

 

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند