جعبه در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۳۴:۶

دیدن جعبه در فال قهوه

جعبه در فال قهوه جعبه در فال تعبیر جعبه صندوق

اگر در جعبه باز است شما یک هدیه دریافت خواهید کرد. اگر در جعبه بسته باشد شما باید از خانه و خانواده تان محافظت کنید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند