زنگوله در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۱:۳۰:۲۰

دیدن زنگ در فال قهوه

زنگوله در فال قهوه دیدن زنگ در فال قهوه فال واقعی قهوه تعبیر زنگوله در فال قهوه

زنگوله یکی از بهترین نماد هایی است که می تواند ذر فنجان تشکیل بشود. زنگوله در اصل نماد خوشبختی و خوشحالی است ولی تفاسیر دیگری نیز دارد.
خبر های خوب. اگر بیشتر از یک زنگوله باشد یعنی عروسی ای در راه است.
عروسی و جشن
سرنوشت خوب
مهمانان خوب
خبر های خوب به زودی به شما می رسد.
خبر های غیر منتظره که باعث خوشحالی شما می شود.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند