مورچه خوار در فال قهوه

۱۴۰۰/۴/۲۶ ۱۱:۰:۱۵
معنی مورچه خوار در فال قهوه

دیدن مورچه خوار بیانگر احساسات شما در مورد خودتان یا دیگران است كه كارهایی را انجام می دهد كه به طور محسوس برای دیگران غیرمعمول یا خیلی عجیب است. علایقی که افراد دیگر غیر عادی یا ناخوشایند می دانند.
مورچه خوار معانی نمادین زیادی دارد. آنها نمادی از شجاعت ، احساسات ، کوته فکری ، انزوا ، سازگاری ، دفاع ، عدم ترس ، حساسیت ، محافظت ، رخوت ، تنبلی ، استقلال و غیره هستند.


anteater
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند