هواپیما در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

تعبیر هواپیما در فال قهوه

هواپیما در فال قهوه هلیکوپتر در فال فال واقعی قهوه فال

یک سفر احتمالی که مسیرش دور است. اگر هواپیما شکسته باشد یا به سمت پایین حرکت کند به معنی این است که مشکل یا تصادفی به زودی پیش خواهد آمد.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند