زن باردار در فال قهوه

۱۴۰۰/۹/۲۳ ۵:۰:۱۱

زن باردار در فال قهوه علاوه بر معنای اصلی اش به معنای شروع جدیدی برای کسی باشد که مشتاق مادر شدن یا تشکیل زندگی جدید است. بارداری می تواند نشان دهنده وارد شدن به مرحله ی جدیدی از زندگی باشد.
بارداری همچنین می تواند نشان دهنده اضطراب در مورد شروع یک زندگی دیگر و مسئولیت ناشی از آن باشد که باید با کمک نماد های اطراف آن ، تفسیر شود.


coffee-cup-reading

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند