پارچ در فال قهوه

۱۴۰۰/۴/۳ ۱۱:۰:۱۵
معنی تٌنگ در فال قهوه

دیدن پارچ آب در فال قهوه بیانگر این است که کاری را که مدت ها می خواهید انجام دهید را شروع کنید. در کار های خود تجدید نظر کنید و با دقت بیشتری آن ها را انجام دهید. در زندگی شما تقریبا هیچ چیز سختی وجود ندارد و کار ها به آسانی پیش خواهند رفت.
همچنین پارچ آب به این معنی است که هدیه ای دریافت خواهید کرد. خبر های خوبی که مدتی منتظرشان بوده اید ، دریافت خواهید کرد. اگر منتظر پاسخی از شرکت یا جایی دیگر برای همکاری هستید ، پاسخ مثبت خواهد بود.


pitcher
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند