کلنگ در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۱:۱۴:۶

تعبیر کلنگ در فال قهوه

کلنگ در فال قهوه تعبیر فال قهوه فال قهوه واقعی

کلنگ نماد مثبتی در فال قهوه نیست. این نماد به این معناست که شما برای چیزی که مدت زیادی تلاش کرده اید ، از بین خواهد رفت. از سوی دیگر کلنگ به معنای کنجکاوی در مورد چیز هایی خاص نیز هست.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند