چمدان در فال قهوه

۱۴۰۰/۹/۱۸ ۱۰:۰:۱۲

دیدن چمدان در فال قهوه به مشکلات و چیزهایی اشاره دارد که بر دوش خود حمل می کنید و سنگینی می کند.
احساس می کنید احساسات یا مشکلات گذشته شما را عقب نگه داشته اند. قبل از اینکه به مرحله بعدی زندگی خود بپردازید، باید مقداری از محتویات چمدان را (چمدان ذهنی خود) را پشت سر بگذارید.


coffee-cup-reading
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند