ستون در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۷:۲۸:۶

تعبیر ستون در فال قهوه

ستون در فال قهوه ستون  معنی سنون در فال قهوه

ستون: دوستان و اعضای خانواده حمایت کننده ، ترفیع شغلی ، ارتقا ، بهتر شدن وضع فعلی شما ، نماد قدرت، حفاظت ، دوستان خوب و قدرتمند.
ستون شکسته: غم ، اندوه و نا امیدی را پیش بینی می کند.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند