عروس دریایی در فال قهوه

۱۴۰۰/۳/۱۰ ۱۱:۰:۱۴
معنی عروس دریایی در فال قهوه

عروس دریایی در فال قهوه معانی مختلفی دارد.عروس دریایی به معنای یک دوست دروغین است که علیه شما نقشه می کشد. مراقب کارتان باشید ، دیگران ممکن است موقعیت شما را بخواهند.
این نماد می گوید که شما چیزی برای پنهان کردن دارید. همچنین عروس دریایی به معنای یک دوست جدید نیز تعبیر می شود.
عروس دریایی ممکن است ماهیت پرخاشگرانه یک فرد را نشان می دهد ، کسانی که عادت دارند چیزهایی را به دیگران تحمیل کنند.


jellyfish
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند