بطری در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۰:۰:۱۶

دیدن بطری در فال قهوه

بطری در فال قهوه شیشه در فال قهوه تعبیر بطری فال واقعی قهوه

بطری می تواند نماد خبر خوب یا بیماری باشد.
اگر یک بطری در فال قهوه ببینید به معنای لذت و خوشحالی است. اگر چندین بطری در فال قهوه ببینید به معنای بیماری است.
بطری به معنای سلامتی ضعیف نیز هست.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند